Ajudes per a la matrícula

La Nau dels Xiquets i de les Xiquetes 2017 ofereix 10 ajudes per a la matrícula en l’escola d’estiu d’aquesta edició 2017.

El Vicerectorat d’Estudis de Grau i Política Lingüística de la Universitat de València, a través del Servei d’Informació i Dinamització (Sedi), convoca 10 ajudes per a la matrícula de xiquets i xiquetes en l’escola d’estiu de la Universitat de València La Nau dels Xiquets i de les Xiquetes. L’ajuda consisteix en la inscripció gratuïta del xiquet/a en l’escola d’estiu.

Les persones destinatàries són els pares/mares o tutors/tutores legals que complisquen els requisits indicats en la convocatòria i que sol·liciten l’ajuda en els 15 dies hàbils desprès de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el DOGV (publicada al DOGV del 02/05/2017).

Per a la concessió de l’ajuda, que és incompatible amb altres ajudes públiques o privades amb el mateix objecte que aquesta convocatòria, es tindran en consideració els requisits econòmics i patrimonials descrits a les bases.

El procediment de concessió de les ajudes es realitza en règim de concurrència competitiva.

Les sol·licituds que complisquen els requisits s’ordenaran per llindar de renda en ordre ascendent (de menys a més renda familiar).

CONVOCATÒRIA DE AJUDES I BASES ÍNTEGRES

Documentació que cal aportar
Formulari de sol·licitud de l’ajuda
– Fotocòpia del DNI del/la sol·licitant o documentació equivalent.
– Fotocòpia del Llibre de família o documentació equivalent que acredite la vinculació del/la sol·licitant amb el xiquet/a
Document d’autorització per demanar els certificats que emet l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) corresponents a l’exercici 2015
– ALTRES: Llibre de família nombrosa, certificat de discapacitat del xiquet/a o dels germans/es, etc

En el cas de haver fet la declaració de la renda corresponent a l’exercici 2015:
– Fotocòpia dels rebuts de l’impost sobre béns immobles corresponents a l’exercici 2015 (exclòs l’habitatge habitual)

En el cas de no haver fet la declaració de la renda corresponent a l’exercici 2015:
Documents acreditatius dels ingressos de la unitat familiar (certificat d’ingressos del SERVEF, entitat contractant o justificant del cobrament de pensions, etc.) i fotocòpia dels documents acreditatius del patrimoni (certificat  bancari d’interessos i dividends).
Declaració jurada de que no es disposa de bens inmobles propis, o de bens inmobles propis a excepció de la vivenda habitual.