Inscripció

La inscripció es realitzarà en dos torns:

-Primer torn.
De les 10h del 10 de maig fins al 17 de maig de 2017.
Fills i filles de PDI, PAS, estudiants i membres d’Alumni UV*, així com els participants en les anteriors edicions de La Nau dels Xiquets i de les Xiquetes.
La prevalença de sol·licituds serà per ordre d’inscripció.
*Els membres d’Alumni UV hauran d’acreditar una antiguitat mínima d’un any per tal d’accedir al primer torn de preinscripció i a la reducció del preu.

-Segon torn.
De les 10h del 18 de maig fins al 24 de maig de 2017.
El públic en general realitzarà la inscripció en aquest termini, accedint a les places lliures disponibles.
La prevalença dels sol·licitants serà també per l’ordre d’inscripció.

En cas que queden places lliures a qualsevol dels campus, la inscripció romandrà oberta amb posterioritat al 24 de maig.

La inscripció es farà a través dENTREU-Seu electrònica de la Universitat de València

[Preguntes més frequents al voltant d’ENTREU]
[Quines dades he de tenir preparades per a reomplir el formulari d’inscripció?]

És necessari que el navegador admeta finestres o elements emergents (pop-ups)

PAGAMENT
La matrícula es considerarà realitzada un vegada s’haja efectuat el pagament on-line de les taxes. El pagament s’efectuarà a través d’ENTREU en el mateix moment de realitzar la inscripció.

La inscripció és per tot el mes, no es pot fer una inscripció per setmanes ni quinzenes.

TAXES
Aquests imports no inclouen el servei de menjador.

Els descpomptes per més d’un fill serà aplicat en combinació de les dues Naus. Per exemple, si un xiquet va a la Nau dels Xiquets i un germà a la Nau Jove el preu serà el corresponent a la casella 2/fills de cada Nau (177 per al xiquet i 270 per al jove)

Fills/es de membres de la Universitat de València

  1 fill/a 2 fills/es 3 fills/es o més
Nau  dels Xiquets 192€ per xiquet/a 177€ per xiquet/a 160€ per xiquet/a
Nau Jove 293 € per jove 270€ per jove 270€ per jove

 

Fills/es de membres del Col·lectiu Alumni UV de la Universitat de València

  1 fill/a 2 fills/es 3 fills/es o més
Nau  dels Xiquets 245€ per xiquet/a 222€ per xiquet/a 204€ per xiquet/a
Nau Jove 564 € per jove 511 € per jove 511 € per jove

*Els membres del Col·lectiu Alumni UV  hauran d’acreditar una antiguitat mínima d’un any per tal d’accedir al primer torn de preinscripció i a la reducció del preu.


Públic en general

  1 fill/a 2 fills/es 3 fills/es o més
Nau  dels Xiquets 402€ per xiquet/a 392€ per xiquet/a 371€ per xiquet/a
Nau Jove 627 € per jove 611 € per jove 611 € per jove

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR.
Serà imprescindible per a la participació a l’escola la presentació de la documentació requerida en els següents terminis:
– Persones inscrites al primer torn: del 10 i al 17 de maig
Persones inscrites al segon torn:
del 18 i al 24 de maig
La documentació a entregar serà la següent, i caldrà fer-la arribar a les oficines del SeDi a qualsevol dels tres campus en horari de 9 a 14h,
– Autoritzacions de la mare, pare, o tutor/a legal amb la signatura original. (pdf)
– Dues fotografies actualitzades del xiquet/a, de tipus carnet i amb el nom a la part posterior.
– Fitxa mèdica, per duplicat i amb la signatura original. (pdf)
– Fotocòpia del llibre de família (pàgina en la què apareix el nom dels pares i la corresponent al xiquet/a)
– Dues fotocòpies del SIP o assegurança mèdica.
Aquests dos últims documents podran allotjar-se al “meu lloc personal” en ENTREU per a ser utilitzats en posteriors edicions, i no serà necessari presentar-los únicament si ja s’allotjaren a ENTREU per a les edicions 2015 o 2016.

*Nota: la coordinació de l’Escola de La Nau dels Xiquets i de les Xiquetes organitzarà els grups de xiquets o xiquetes tenint en compte estrictament la seua data de naixement. Les sol·licituds de canvi de grup motivades per raons d’afinitat i/o amistat entre els xiquets o les xiquetes no seran admeses per tal d’evitar problemes d’organització interna dels grups i situacions que impliquen xiquets o xiquetes afectats indirectament pels canvis sol·licitats.

RENÚNCIA
En cas de renúncia, una vegada realitzada la matrícula, hi serà reintegrat el 75% de l’import sempre que la renúncia es produïsca abans del 12 de juny de 2017. 
La sol·licitud de devolució cal fer-la per escrit acompanyada de fotocòpia de les dades bancàries de les quals el sol·licitant ha de ser titular o cotitular.